Polisi Preifatrwydd ar gyfer OLANSI

Yn OLANSI, un o'n prif flaenoriaethau yw preifatrwydd ein hymwelwyr. Mae’r ddogfen Polisi Preifatrwydd hon yn cynnwys mathau o wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chofnodi gan OLANSI a sut rydym yn ei defnyddio.
Os oes gennych gwestiynau ychwanegol neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein Polisi Preifatrwydd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gweithgareddau ar-lein yn unig ac mae’n ddilys i ymwelwyr â’n gwefan o ran y wybodaeth y maent yn ei rhannu a/neu ei chasglu yn OLANSI. Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir all-lein neu drwy sianeli heblaw'r wefan hon. Crëwyd ein Polisi Preifatrwydd gyda chymorth y Cynhyrchydd Polisi Preifatrwydd a'r Cynhyrchydd Polisi Preifatrwydd Am Ddim.
Caniatâd
Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych trwy hyn yn cydsynio i'n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i'w delerau. Ar gyfer ein Telerau ac Amodau, ewch i'r Cynhyrchydd Telerau ac Amodau.
Gwybodaeth a gasglwn
Bydd y wybodaeth bersonol y gofynnir ichi ei darparu, a'r rhesymau pam y gofynnir ichi ei darparu, yn cael ei gwneud yn glir i chi ar yr adeg y gofynnwn ichi ddarparu eich gwybodaeth bersonol.
Os byddwch chi'n cysylltu â ni'n uniongyrchol, efallai y byddwn ni'n derbyn gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi fel eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cynnwys y neges a / neu atodiadau y gallwch chi eu hanfon atom, ac unrhyw wybodaeth arall y byddwch chi'n dewis ei darparu.
Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer Cyfrif, efallai y byddwn ni'n gofyn am eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eitemau fel enw, enw'r cwmni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn.
Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth
Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu mewn sawl ffordd, gan gynnwys i:
• Darparu, gweithredu a chynnal ein gwefan
• Gwella, personoli, ac ehangu ein gwefan
• Deall a dadansoddi sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan
• Datblygu cynhyrchion, gwasanaethau, nodweddion ac ymarferoldeb newydd
• Cyfathrebu â chi, naill ai'n uniongyrchol neu drwy un o'n partneriaid, gan gynnwys ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid, i roi diweddariadau a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â'r wefan i chi, ac ar gyfer dibenion marchnata a hyrwyddo
• Anfon e-byst atoch
• Darganfod ac atal twyll
Mewngofnodi Ffeiliau
Mae OLANSI yn dilyn trefn safonol o ddefnyddio ffeiliau log. Mae'r ffeiliau hyn yn logio ymwelwyr pan fyddant yn ymweld â gwefannau. Mae pob cwmni cynnal yn gwneud hyn ac yn rhan o ddadansoddeg gwasanaethau cynnal. Mae'r wybodaeth a gesglir gan ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad ac amser, tudalennau cyfeirio/allan, ac o bosibl nifer y cliciau. Nid yw'r rhain yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol. Pwrpas y wybodaeth yw dadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r wefan, olrhain symudiadau defnyddwyr ar y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig.
Cwcis a Bannau We
Fel unrhyw wefan arall, mae OLANSI yn defnyddio 'cwcis'. Defnyddir y cwcis hyn i storio gwybodaeth gan gynnwys dewisiadau ymwelwyr, a’r tudalennau ar y wefan y mae’r ymwelydd wedi cyrchu neu wedi ymweld â nhw. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiad y defnyddwyr trwy addasu cynnwys ein tudalen we yn seiliedig ar fath porwr ymwelwyr a/neu wybodaeth arall.
I gael gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis, darllenwch “Beth Yw Cwcis” o Caniatâd Cwci.
Polisïau Preifatrwydd Partneriaid Hysbysebu
Gallwch edrych ar y rhestr hon i ddod o hyd i'r Polisi Preifatrwydd ar gyfer pob un o bartneriaid hysbysebu OLANSI.
Mae gweinyddwyr hysbysebion trydydd parti neu rwydweithiau ad yn defnyddio technolegau fel cwcis, JavaScript, neu Beacons Gwe a ddefnyddir yn eu priod hysbysebion a dolenni sy'n ymddangos ar OLANSI, sy'n cael eu hanfon yn uniongyrchol i borwr defnyddwyr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Defnyddir y technolegau hyn i fesur effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd hysbysebu a/neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch ar wefannau yr ymwelwch â hwy.
Sylwch nad oes gan OLANSI fynediad na rheolaeth dros y cwcis hyn a ddefnyddir gan hysbysebwyr trydydd parti.
Trydydd Parti Polisïau Preifatrwydd
Nid yw Polisi Preifatrwydd OLANSI yn berthnasol i hysbysebwyr neu wefannau eraill. Felly, rydym yn eich cynghori i ymgynghori â Pholisïau Preifatrwydd priodol y gweinyddwyr hysbysebion trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach. Gall gynnwys eu harferion a chyfarwyddiadau ynghylch sut i optio allan o rai opsiynau.
Gallwch ddewis analluogi cwcis trwy eich opsiynau porwr unigol. I gael gwybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol, gellir ei gweld yn y gwefannau priodol porwyr.
Hawliau Preifatrwydd CCPA (Peidiwch â Gwerthu Fy Ngwybodaeth Bersonol)
O dan y CCPA, ymhlith hawliau eraill, mae gan ddefnyddwyr California yr hawl i:
Gofynnwch i fusnes sy'n casglu data personol defnyddiwr ddatgelu'r categorïau a'r darnau penodol o ddata personol y mae busnes wedi'u casglu am ddefnyddwyr.
Gofynnwch i fusnes ddileu unrhyw ddata personol am y defnyddiwr y mae busnes wedi'i gasglu.
Gofynnwch i fusnes sy'n gwerthu data personol defnyddiwr, nid gwerthu data personol y defnyddiwr.
Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni.
Hawliau Diogelu Data GDPR
Hoffem sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i'r canlynol:
Yr hawl i gael mynediad - Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o'ch data personol. Efallai y byddwn yn codi ffi fach arnoch chi am y gwasanaeth hwn.
Yr hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau'r wybodaeth rydych chi'n credu sy'n anghyflawn.
Yr hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol, o dan rai amodau.
Yr hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan rai amodau.
Yr hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch data personol, o dan rai amodau.
Yr hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r data rydyn ni wedi'i gasglu i sefydliad arall, neu'n uniongyrchol i chi, o dan rai amodau.
Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni.
Gwybodaeth i Blant
Rhan arall o'n blaenoriaeth yw ychwanegu diogelwch i blant wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid i arsylwi, cymryd rhan, a / neu fonitro ac arwain eu gweithgaredd ar-lein.
Nid yw OLANSI yn casglu unrhyw Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy gan blant o dan 13 oed yn fwriadol. Os ydych chi'n meddwl bod eich plentyn wedi darparu'r math hwn o wybodaeth ar ein gwefan, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â ni ar unwaith a byddwn yn gwneud ein gorau glas i gael gwared ar unwaith. gwybodaeth o'r fath o'n cofnodion.
Gwefan : www.waterpurifierfactory.com